Maastricht Vitale Stad


Stichting ‘MAASTRICHT VITALE STAD – uitvoerder van het Maastrichts Sport Akkoord’ (MVS)
Velorium en MVS


MVS is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Velorium. Verschillende projecten zijn daarbij
financieel ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan het opleiden van instructeurs, het inrichten van de keuken
en het planten van bomen. MVS ziet in het Velorium als een belangrijke voorziening voor mensen die in
andere dan de meer traditionele sporten zijn geïnteresseerd en die uitgedaagd worden aan hun vitaliteit
te werken. Dat in een ambiance die mensen bij elkaar brengt. De ondersteuning vanuit MVS is meer dan
financieel. Ook het netwerk wordt ingeschakeld. Ook wordt op allerlei manieren bij de politiek het belang
van Velorium aan de orde gesteld en opgeroepen de doorontwikkeling te steunen. Daarbij gaat het om
meer dan alleen sporten en bewegen, maar ook om mensen met elkaar te verbinden in een veilige en
uitdagende omgeving. De keuken van Velorium kan een belangrijk hulpmiddel zijn om gezonde voeding te
stimuleren, maar ook om middelen te genereren om het park aantrekkelijk te laten blijven en te laten
doorgroeien. Velorium kan op deze manier bijdragen aan de versterking van de onderlinge samenhang in
de Heeg, in Maastricht en Zuid-Limburg/Euregio.


MVS is meer dan Sporten en Bewegen.

Bij de lancering van het eerste Maastrichts Sport Akkoord in 2019, volgend p het eerder afgesloten
Nationale Sport Akkoord, is er door de gemeente besloten de uitvoering ervan niet binnen de gemeente
te beleggen, maar bij burgers en organisaties in de stad. De nadruk lag bij de start op het stimuleren van
het sporten en bewegen in het kader van een betere levensstijl. Snel werd duidelijk dat in onze stad bij
heel wat mensen sporten en bewegen niet een eerste prioriteit was en dat de verschillen tussen de
wijken en buurten groot waren. Dat was voor een deel van de betrokkenen een belangrijke reden om het
‘sporten en bewegen’ in een bredere maatschappelijke context te plaatsen. Dat heeft tot een verbreding
van activiteiten geleid en ook, als uiting daarvan, tot het oprichten van de stichting ‘Maastricht Vitale
Stad’ in december 2021. MVS heeft in afstemming met Maastricht Sport (onderdeel van de gemeentelijke
organisatie) het tweede Maastrichtse Sport Akkoord in 2023 opgesteld. Dit nieuwe akkoord gaat uit van
die bredere context, waarbij de beschikbare middelen en het inmiddels opgebouwde netwerk, initiatieven
van burgers en organisaties in de stad ondersteunt. Deze initiatieven hebben in meerdere of mindere
mate een relatie met het stimuleren van sporten en bewegen en gezonde leefstijl.
De verbreding van de activiteiten komt tot uiting in de rol die MVS speelt bij het stimuleren van
burgerparticipatie bij zowel thema’s die de stad raken, als ook bij het inrichten van de directe
leefomgeving. Burgerparticipatie is maar een kant van de medaille. Het gaat ook om de politiek en de
gemeente uit te dagen te participeren in die dingen die burgers belangrijk vinden en ook ondernemen om
het ‘samen-leven’ te bevorderen. MVS wil bijdragen aan het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar,
om zo het sociale weefsel in stad weer op te bouwen en te versterken. Belangrijk is ook om het
vertrouwen van de overheid in de bewoners en omgekeerd van de bewoners in de overheid weer terug te
vinden. Samen zijn we verantwoordelijk.